ای کاروان...

آهسته تر... آرام تر... یک کمی با مداراتر لطفن.. اینهمه تلخی در روزهای کوتاه عمری به این کوتاهی آخر؟!

ای کاش با احتیاط بیشتر، با وسواس بیشتر با اخلاق محوری بیشتر از کنار هم عبور می کردیم و اینهمه تلخ و بیراه تنه به همدیگر نمی زدیم در این سه روز کوتاه عمر که یکی از آن گذشته و دیگرینش همین امروز است و فردایش معلوم نیست سهم ما باشد برای نفس کشیدن یا خیر...

 

پی نوشت:

الحمدالله رب العالمین. بسیار بسیار بسیار.

/ 0 نظر / 15 بازدید