نکته مهم و مغفول در تنظیم سند رضایت نسبت به رای محکومیت زوج بر پرداخت مهریه

الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد   ."

در این خصوص باید متذکر گردید چون در فرض موصوف نسبت به دعوا حکم صادر شده است بنابراین استناد به ماده 107 و موضوع قرار موجه بنظر نمی رسد و نمی توان به این ماده استناد نمود.

ولی در این چنین شرایطی می توان طرفین را بدون تنظیم سند به دفاتر دادگاه صادر کننده رای ارجاع داد تا از طریق مدیر دفتر دادگاه قصد خود را مبنی بر عدم پیگیری موضوع دنبال نمایند.

منتها در صورت اصرار طرفین مبنی بر تنظیم سند می توان سندی در قالب صلح تنظیم نمود و برای جلوگیری از تضییع حق زوجه در خصوص مهریه معادل مهریه منظور را به عنوان مال الصلح در سند قرار داد تا در صورت از سر گیری مجدد خواسته و مطالبه مهریه با توسل به سند مصالحه و مال الصلح مقرر در آن و مراجعه به دادگاه الزام زوج را بر پرداخت مال الصلح خواستار شد.

هر چند که بنظر می رسد مطلوب در چنین شرایطی عدم تنظیم سند از سوی دفاتر باشد.

 سردفترانی که نسبت به چنین پرونده هایی که رای محکومیت بر آنها صادر شده، سند رضایت تنظیم مینمایند باید صاحب سند را از نتیجه و اثر تنظیم چنین سندی آگاه نمایند. در مورد مذکور زوجه با تنظیم این سند حق اقامه مجدد دعوای مطالبه مهریه را برای همیشه از دست میدهد و امضای وی ذیل سند حاکی از این است که زوجه از ادعای خود صرفنظر کرده و اثر  اعتبار امر مختومه بر این پرونده اعمال و جاری خواهد شد و این فرد دیگر نمی تواند مهریه خود را از طریق قضایی و مراجعه به دادگاه مطالبه نماید امری که به هیچ وجه منظور و قصد زوجه نبوده است. هرچند که اثر چنین امری، مانعی بر ادای وظیفه زوج و اختیار وی بر پرداخت تعهد/مهریه نخواهد بود و زوج هر زمان می تواند به میل خود مهریه را پرداخت نماید ولی تنظیم سند در قالب رضایت اعتبار امر مختومه را در پی خواهد شد. همچنین بکاربردن عنوان رضایت برای این نوع اسناد هم جای تامل دارد!!ا.

/ 1 نظر / 23 بازدید
صولت یاوری

باسلام برسردفتر سهرابی گرامی همکارمحترم همان گونه که قبلا عرض شده بنده دراین محدوده دفترم بیشترین سند رضایت نامه ازهرنوع را می نویسیم واین نوع رضایت راکه فرمودید به کرات نوشته ام وهمواره آثاراسترداد وانصرف ازدعوا را به رضایت دهنده متذکرشده ام ولی بااین وصف این نکته بسیار مفید است زیرا برخی ازهمکاران درمورد دعاوی حقوقی نیزبه نوشتن رضایت نامه به شیوه رضایت پرونده های کیفری که معمولا فرع برشکایت است اکتفا می کنند وتفاوتی بین رضایت وانصراف ازپیگیری دعوی حقوقی ویا استرداد دادخواست حقوقی قائل نیستند وخود شاهد این مدعا بوده ومراتب رابه همکاران متذکرشده ام .